Zgłaszanie prac — Kongres

Zasady zgłaszania i recenzowania przypadków klinicznych do prezentacji podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 1. Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające);
 2. Opisy przypadków należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym, w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 30 czerwca 2023 roku;
 3. W opisie przypadku należy uwzględnić:
  3.1. Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji;
  3.2. Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym;
  3.3. Leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej;
  3.4. Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji;
 4. Opis przypadków nie powinien przekraczać 250 słów;
 5. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego dokonają oceny zgłoszonych opisów przypadków do 16 lipca 2023 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint (maksymalnie 10 slajdów) i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do 31 lipca 2023 roku;
 6. Tytuły opisów przypadków i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego XXVI Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem;
 7. Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice” (po uprzednim dostosowaniu ich przez autorów do wymogów publikowania prac w wyżej wymienionym czasopiśmie).

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej. Organizatorzy zapewnią im zakwaterowanie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

ZGŁASZANIE PRAC

Zgłaszanie doniesień naukowych

Uczestnicy XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej kongresu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.


Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 20 lipca 2023 roku.

 • Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:
 1. Wstęp;
 2. Materiał i metody;
 3. Wyniki;
 4. Omówienie;
 5. Ewentualne piśmiennictwo.
 • Nagłówek powinien zawierać:
 1. Tytuł streszczenia;
 2. Imiona i nazwiska autorów;
 3. Afiliacje autorów z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia prac będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.kongres.ptok.pl.

ZGŁASZANIE PRAC

Copyrights © 2023 Via Medica