Zgłaszanie prac — sesja studencka

SMO 2023

 

 

Serdecznie zachęcamy studentów do nadsyłania prac do Sesji Młodych Onkologów podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W celu zgłoszenia pracy prosimy o:

REJESTRACJA NA XXVI KONGRES PTOK

ZGŁASZANIE PRAC

 

 


Zasady zgłaszania i recenzowania prac zgłaszanych do Sesji Młodych Onkologów (sesja jest skierowana wyłącznie do studentów) podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

1. Zgłaszane wystąpienia mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające).

2. Prace należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym, w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 30 czerwca 2023 roku.

3. Zgłaszane wystąpienia mogą być do dwóch kategorii: przypadki kliniczne oraz doniesienia naukowe.

4. W opisie przypadku należy uwzględnić:

    4.1. Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji;

    4.2. Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym;

    4.3. Leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej;

    4.4. Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji;

    4.5. Opis przypadków nie powinien przekraczać 250 słów.

5. Zgłaszając doniesienie naukowe należy pamiętać aby praca zawierała następujące części:

    5.1. Wstęp;

    5.2. Materiały i metody;

    5.3. Wyniki;

    5.4. Omówienie;

    5.5. Ewentualne piśmiennictwo;

    5.6. Streszczenie nie powinno przekroczyć 250 słów.

6. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego dokonają oceny zgłoszonych prac do 16 lipca 2023 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint (maksymalnie 10 slajdów) i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do 31 lipca 2023 roku.

7. Tytuły prezentowanych prac i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do Sesji Młodych Onkologów w ramach programu naukowego XXVI Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży oraz zakwaterowania.

ZGŁASZANIE PRAC

Streszczenia prac będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.kongres.ptok.pl.

Copyrights © 2023 Via Medica