Program

08:00–09:00 Sesja XXII: Nowe możliwości leczenia w 2 linii rozsianego raka jelita grubego z użyciem preparatów anty-VEGF
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Marek Wojtukiewicz                    
08:00–08:05 Wprowadzenie
Piotr Wysocki
08:05–08:25 FOLFIRI czy FOLFOX w 1 linii leczenia rozsianego raka jelita grubego — co wybrać?
Krzysztof Krzemieniecki
08:25–08:45 Preparaty anty-VEGF w leczeniu 2 linii leczenia rozsianego raka jelita grubego — najnowsze doniesienia
Marek Wojtukiewicz
08:45–09:00 Dyskusja
09:00–09:45 Sesja XXIII: Leczenie CRPC — zmiana podejścia terapeutycznego w świetle najnowszych doniesień naukowych oraz w oparciu o praktykę kliniczną
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Elżbieta Senkus
09:00–09:20 Możliwości leczenia CRPC po chemioterapii
Jakub Żołnierek
09:20–09:40 Miejsce nowoczesnej hormonoterapii w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego na podstawie badania COU-AA302
Elżbieta Senkus
09:40–09:45 Dyskusja 
09:45–10:45 Sesja XXIV: Naukowe doniesienia oryginalne 
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Maria Litwiniuk
09:45–09:55 Analiza czynników klinicznych decydujących o kwalifikacji do leczenia chorych powyżej 65. roku życia z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca
Adam Płużański
09:55–10:05 Wpływ polimorfizmów genów TS, MTHFR i ERCC1 na skuteczność leczenia I linii chemioterapii
za pomocą związków platyny i pemetreksedu chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej
Tomasz Powrózek
10:05–10:15 Markery przemiany epitelialno-mezenchymalnej w rozsiewie krążących komórek nowotworowych u chorych na rak piersi
Aleksandra Markiewicz
10:15–10:25 Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek B jądra: wyniki immunochemioterapii R-CHOP
z dokanałową profilaktyką zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u 34 chorych 
Joanna Romejkko-Jarosinska
10:25–10:35 Związek ekspresji glutaredoksyny 3 (GLRX3, PICOT) ocenionej na poziomie mRNA w komórkach nowotworowych i stężenia glutationu w osoczu z zaawansowaniem klinicznym raka trzonu macicy
Magdalena Kędzierska
10:35–10:45 Dyskusja 
10:45–11:30 Sesja XXV: Onkologia kliniczna — obecne problemy
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Beata Jagielska
10:45–11:00 Współpraca innowacyjnej branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych — Kodeks Przejrzystości w Polsce 
Ewa Grenda
11:00–11:25 Stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, zgłaszanie działań niepożądanych — aspekty praktyczne 
Adam Twarowski
11:25–11:30 Dyskusja
11:30–11:50 Przerwa
11:50–12:50 Sesja XXVI (RÓWNOLEGŁA): Możliwości leczenia sekwencyjnego raka nerkowo-komórkowego w kontekście aktualnego programu lekowego
Przewodniczący: Krzysztof Krzemieniecki, Piotr Wysocki
11:50–12:15 Aktualne możliwości leczenia sekwencyjnego zaawansowanego raka nerki z perspektywy obowiązującego programu
Jakub Żołnierek
12:15–12:40 Czy wybór leku w drugiej linii leczenia raka nerki jest taki oczywisty? — opisy przypadków
Piotr Tomczak
12:40–12:50 Dyskusja 
11:50–12:50 Sesja XXVII (RÓWNOLEGŁA): Sesja patronacka firmy Bristol Myers Squibb. Nowe możliwości immunoterapii nowotworów
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Dariusz Kowalski
11:50–12:05 Podstawy immunoonkologii
Paweł Krawczyk
12:05–12:25 Wyniki badań klinicznych w czerniaku 
Piotr Rutkowski
12:25–12:45 Wyniki badań klinicznych w nowotworach płuca
Adam Płużański
12:45–12:50 Dyskusja
12:50–14:20 Sesja XXVIII: Najważniejsze wydarzenia od poprzedniego Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Piotr Potemski
12:50–13:05 Nowotwory płuca
Maciej Krzakowski
13:05–13:20 Nowotwory układu pokarmowego
Piotr Potemski
13:20–13:35 Nowotwory układu moczowo-płciowego
Piotr Wysocki
13:35–13:50 Rak piersi 
Jacek Jassem
13:50–14:05 Chłoniaki 
Jan Walewski
14:05–14:20 Mięsaki i czerniaki
Piotr Rutkowski
14:20–14:30 Zakończenie
— Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, Andrzej Kawecki
14.30 Obiad
  Konkurs 2014 na nagrody za najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii.
Link do regulaminu konkursu.

Wybierz inny dzień kongresu