Zgłaszanie streszczeń

Zasady zgłaszania i recenzowania przypadków klinicznych do prezentacji podczas XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 1. Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające).
 2. Opisy przypadków należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym, w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 29 maja 2020 roku.
 3. W opisie przypadku należy uwzględnić:
  — stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji;
  — diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym;
  — leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej;
  — propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji.
 4. Opis przypadków nie powinien przekraczać 250 słów.
 5. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego Kongresu dokonają oceny zgłoszonych opisów przypadków do 17 lipca 2020 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint (maksymalnie 10 slajdów) i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do 31 lipca 2020 roku.
 6. Tytuły opisów przypadków i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego XXIII Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem.
 7. Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice” (po uprzednim dostosowaniu ich przez autorów do wymogów publikowania prac w wyżej wymienionym czasopiśmie).

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej. Organizatorzy zapewnią im zakwaterowanie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Zgłaszanie doniesień naukowych

Uczestnicy XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 29 maja 2020 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Kongresu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 17 lipca 2020 roku.

Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp
 2. Materiał i metody
 3. Wyniki
 4. Omówienie
 5. Ewentualne piśmiennictwo

Nagłówek powinien zawierać:

 1. Tytuł streszczenia
 2. Imiona i nazwiska autorów
 3. Afiliacje autorów z podkreśleniem osoby prezentującej pracę

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia prac będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.kongres.ptok.pl.

Copyrights © 2020 Via Medica