head

PROGRAM MERYTORYCZNY


CZWARTEK, 30 SIERPNIA 2018 ROKU

 

10.15–10.30

KRAKÓW 2

OTWARCIE KONGRESU

10.30–11.30

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Leczenie okołooperacyjne w mięsakach
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Adam Maciejczyk

 1. Leczenie okołooperacyjne systemowe w mięsakach kości
  Tomasz Świtaj
 2. Leczenie skojarzone mięsaków tkanek miękkich
  Piotr Rutkowski
 3. Leczenie okołooperacyjne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
  Monika Dudzisz-Śledź
 4. Radioterapia okołooperacyjna mięsaków
  Mateusz Spałek
 5. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

11.30–12.30

KRAKÓW 2

LONDYN

WARSZAWA 1-3

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

12.30–12.55

PRZERWA NA KAWĘ

12.55–13.55

KRAKÓW 2

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

Przewodniczący: Jan Walewski, Bożenna Karczmarek

Zajęcie układu oddechowego i skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego z towarzyszącą transformacją złośliwości nowotworu
Agnieszka Druzd-Sitek

Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorej z zespołem mielodysplastycznym wtórnym do chemioterapii i radioterapii podawanej z powodu raka piersi
Maria Cioch

Niekorzystne rokowanie w przebiegu CAEBV u chorej z objawami imitującymi chorobę rozrostową układu chłonnego
Agnieszka Wójcik

Nawrót chłoniaka w ośrodkowym układzie nerwowym pod postacią zajęcia płynu mózgowo-rdzeniowego u chorego z pierwotnym chłoniakiem skóry rozlanym z komórek B typu kończynowego współistniejącym z ziarniniakiem grzybiastym
Joanna Romejko-Jarosińska

Kiedy powiedzieć NIE chorej w złym stanie ogólnym z guzem jajnika?
Kamila Kaźmierczak

13.55–14.55

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiej Grupy Raka Płuca
Niedrobnokomórkowy rak płuca w XXI wieku
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Piotr Wysocki

 1. Nowe technologie w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia NDRP
  Joanna Chorostowska-Wynimko
 2. Miejsce leków immunokompetentnych w leczeniu NDRP
  Dariusz M. Kowalski
 3. Rola mikrobiomu w leczeniu przeciwnowotworowym NDRP
  Piotr Wysocki
 4. Radiochemioterapia NDRP — sekwencyjna czy jednoczasowa? Oto jest pytanie
  Rafał Suwiński
 5. Posumowanie

SESJA PATRONACKA

14.55–15.40

LUNCH

WARSZAWA 1-3

WARSZAWA 2-4

SESJA LUNCHOWA

SESJA LUNCHOWA

15.40–16.40

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Chemioradioterapia w erze nowych technologii
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Adam Maciejczyk

 1. Nowotwory przewodu pokarmowego
  Adam Maciejczyk
 2. Nowotwory narządów głowy i szyi
  Andrzej Kawecki
 3. Nowotwory narządów klatki piersiowej
  Dariusz Kowalski
 4. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

16.40–17.20

KRAKÓW 2

Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

Wręczenie dyplomu Honorowemu Członkowi PTOK

Wystąpienie Honorowego Członka PTOK
Andrzej Kułakowski

Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2017 roku

Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”

Nowe technologie PTOK
Piotr Wysocki

17.20–18.20

SESJA EDUKACYJNA

Innowacje w psychoonkologii — znane metody w nowej odsłonie
Przewodniczący: Janusz Meder, Mariola Kosowicz

 1. Wprowadzenie
  Janusz Meder
 2. Narracja w relacji lekarza z pacjentem (narrative medicine
  Mariola Kosowicz
 3. Muzykoterapia w kompleksowej opiece onkologicznej
  Małgorzata Stańczyk
 4. Terapia uważności (mindfulness)
 5. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

18.20–18.45

PRZERWA NA KAWĘ

18.45–19.45

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Przedoperacyjne leczenie systemowe chorych na raka piersi
Przewodniczące: Maria Litwiniuk, Renata Duchnowska

 1. Rak piersi HER2-dodatni
  Magdalena Krakowska
 2. Rak piersi "potrójnie ujemny"
  Renata Duchnowska
 3. Rak luminalny A
  Maria Litwiniuk
 4. Dyskusja

SESJA EDUKACYJNA

Rak gruczołu krokowego
Przewodniczący: Piotr Radziszewski, Leszek Królicki

 1. Obraz genetyczny i molekularny zaawansowanego raka gruczołu krokowego i implikacje terapeutyczne
  Piotr Radziszewski
 2. Nowe możliwości diagnostyki i leczenia radioizotopowego w raku gruczołu krokowego
  Jolanta Kunikowska
 3. Choroba oligometastatyczna w raku gruczołu krokowego — diagnostyka i możliwości terapeutyczne
  Leszek Królicki, Piotr Radziszewski
 4. Dyskusja

19.45

POCZĘSTUNEK

 


PIĄTEK, 31 SIERPNIA 2018 ROKU

 

8.00–9.00

KRAKÓW 2

LONDYN

WARSZAWA 1-3

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

9.00–10.00

KRAKÓW 2

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II

Przewodniczący: Wiesław Bal, Paweł Różanowski

Guz włóknisty opłucnej (SFT, Solitary Fibrous Tumour) współwystępujący z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i zespołem Doege-Pottera — opis przypadku
Aleksandra Piórek

Rak neuroendokrynny przełyku u chorego z rakiem pęcherza moczowego i rakiem gruczołu krokowego w wywiadzie
Magdalena Kędzierska

Rak piersi i rak krtani u chorej z rozsianym nowotworem o nieznanym puncie wyjścia. Wznowa czy trzy niezależne nowotwory?
Magdalena Kędzierska

Całkowita remisja patologiczna (pCR, pathological complete response) po terapii paliatywnej sorafenibem (SORAF) w raku wątrobowokomórkowym (HCC, hepatocellular carcinoma) — opis przypadku
Aneta Lebiedzińska

Rak jelita grubego zdiagnozowany u chorego w trakcie terapii niwolumabem z powodu rozsianego czerniaka, po wcześniejszym radykalnym leczeniu raka krtani
Magdalena Kędzierska

10.00–10.25

PRZERWA NA KAWĘ

10.25–11.25

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego u pacjentów onkologicznych
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Sebastian Szmit

 1. Diagnostyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Marek Wojtukiewicz
 2. Rozpoznanie i wczesna terapia ostrych zespołów wieńcowych
  Grzegorz Piotrowski
 3. Zaburzenia rytmu serca
  Sebastian Szmit
 4. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

11.25–12.25

KRAKÓW 2

SESJA PLENARNA

Postęp w immunoonkologii
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

 1. Nowe opcje na horyzoncie
  Paweł Różanowski
 2. Nowe rejestracje
  Łukasz Kwinta
 3. Nowe refundacje
  Rafał Zyśk
 4. Dyskusja

12.25–12.50

PRZERWA NA KAWĘ

12.50–13.50

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Nowotwory złośliwe skóry — współczesne dylematy
Przewodniczący: Piotr Rutkowski

 1. What is the current role of targeted therapy in melanoma?
 2. Ewolucja postępowania u chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym
  Piotr Rutkowski
 3. Jak zoptymalizować leczenie przerzutów czerniaka do mózgu?
  Tomasz Świtaj
 4. Postępy w leczeniu systemowym innych niż czerniak nowotworów złośliwych skóry
  Monika Dudzisz-Śledź
 5. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

13.50–14.35

LUNCH

WARSZAWA 1-3

WARSZAWA 2-4

SESJA LUNCHOWA

SESJA LUNCHOWA

14.35–15.35

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu ukierunkowanym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Dariusz Kowalski

 1. Leczenie anty-EGFR
  Magdalena Knetki-Wróblewska
 2. Leczenie anty-ALK
  Anna Wrona
 3. Leczenie chorych z innymi zaburzeniami molekularnymi
  Katarzyna Stencel
 4. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

15.35–16.35

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Zmiany w podejściu do leczenia nowotworów układu limfoidalnego
Przewodniczący: Jan Walewski, Tadeusz Robak

 1. Przewlekła białaczka limfocytowa
  Tadeusz Robak
 2. Szpiczak plazmocytowy
  Krzysztof Jamroziak
 3. Chłoniaki o wysokiej złośliwości z komórek B
  Jan Walewski
 4. Dyskusja

SESJA PATRONACKA

16.35–17.00

PRZERWA NA KAWĘ

17.00–18.00

KRAKÓW 2

LONDYN

WARSZAWA 1-3

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

SESJA SATELITARNA

18.00–19.00

KRAKÓW 2

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK

 


SOBOTA, 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

8.30–10.00

9.30–11.15

KRAKÓW 2

WARSZAWA 1-3

NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE

Przewodnicząca: Renata Duchnowska

Molekularna i kliniczna ocena ryzyka wystąpienia kolejnych pierwotnych nowotworów u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi
Marek Szwiec

Mutacje BRCA jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na indukcyjną chemioterapię u pacjentek z rakiem piersi
Marek Szwiec

Predykcyjne i prognostyczne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej dla wyników leczenia sunitynibem chorych na zaawansowany nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
Piotr Rutkowski

Porównanie wykrywalności wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 (HPV16) w zależności od rodzaju materiału pozyskanego od chorych na raki płaskonabłonkowe narządów głowy i szyi (HNSCC)
Beata Biesaga

Metylacja genów DICER i DROSHA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Anna Grenda

Wyniki leczenia chorych na złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (MPNST)
Paweł Teterycz

SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ

9.30
Rejestracja uczestników

10.00
Powitanie i otwarcie sesji

Maciej Krzakowski
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii Klinicznej
Ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

10.15–10.45
Współczesne wyzwania w opiece pielęgniarskiej

Anna Koper
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

10.45–11.15
Rehabilitacja w procesie leczenia onkologicznego

Marek Woźniewski
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

10.00–11.00

KRAKÓW 2

LONDYN

SESJA EDUKACYJNA

Rak piersi

SESJA EDUKACYJNA

Współczesne leczenie miejscowo zaawansowanych nowotworów urotelialnych
Przewodniczący: Piotr Chłosta, Piotr Wysocki

 1. Leczenie chirurgiczne
  Piotr Chłosta
 2. Radioterapia
  Krzysztof Małecki
 3. Chemioterapia
  Łukasz Kwinta
 4. Dyskusja

11.00–11.25

11.15–11.30

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA

11.25–12.25

11.30–13.00

KRAKÓW 2

LONDYN

WARSZAWA 1-3

SESJA EDUKACYJNA

Personalizacja leczenia chorych na zaawansowane nowotwory — wykorzystanie czynników klinicznych i molekularnych
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Maciej Krzakowski

 1. Czerniak z mutacją genie BRAF
  Piotr Rutkowski
 2. Niedrobnokomórkowy raka płuca z mutacją w genie EGFR
  Adam Płużański
 3. Rak jelita grubego z mutacją w genie BRAF
  Barbara Radecka
 4. Dyskusja

SESJA EDUKACYJNA

Ostre stany w onkologii — zasady postępowania
Przewodniczący: Rafał Czyżykowski, Maciej Kawecki

 1. Związane z układem oddechowym (zespół żyły głównej górnej i ostra zatorowość płucna)
  Magdalena Zaborowska-Szmit
 2. Zaburzenia metaboliczne (ostry zespół rozpadu guza, hiperkalcemia, hiponatremia)
  Rafał Czyżykowski
 3. Zaburzenia neurologiczne (ucisk rdzenia kręgowego, napady drgawek, wzrost ciśnienie śródczaszkowego)
  Maciej Kawecki
 4. Dyskusja

11.30–12.30
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu onkologicznym

Iwona Sajór
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

12.30–13.00
Aspekty prawne w zawodach medycznych

Lidia M. Szczesna
Radca prawny

12.25–14.10

13.00–13.15

KRAKÓW 2

PRZERWA

NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

 1. Nowotwory głowy i szyi
  Andrzej Kawecki
 2. Nowotwory płuca
  Maciej Krzakowski
 3. Nowotwory układu pokarmowego
  Piotr Potemski
 4. Nowotwory układu moczowo-płciowego
  Piotr Wysocki
 5. Nowotwory ginekologiczne
  Radosław Mądry
 6. Czerniaki i mięsaki
  Piotr Rutkowski
 7. Rak piersi

13.15–14.15

WARSZAWA 1-3

13.15–14.15
Towarzyszenie osobom w żałobie

Mariola Kosowicz
Poradnia Psychoonkologii,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

14.10

14.15–14.30

ZAMKNIĘCIE KONGRESU

LUNCH

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl