Zgłaszanie prac

Zasady zgłaszania i recenzowania przypadków klinicznych do prezentacji podczas XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

1. Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające);

2. Opisy przypadków należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym, w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 28 czerwca 2024 roku;

3. W opisie przypadku należy uwzględnić:

3.1. Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji;

3.2. Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym;

3.3. Leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej;

3.4. Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji;

4. Opis przypadków nie powinien przekraczać 250 słów;

5. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego dokonają oceny zgłoszonych opisów przypadków do 12 lipca 2024 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint (maksymalnie 10 slajdów) i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do 26 lipca 2024 roku;

6. Tytuły opisów przypadków i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego XXVII Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem;

7. Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice” (po uprzednim dostosowaniu ich przez autorów do wymogów publikowania prac w wyżej wymienionym czasopiśmie).

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej. Organizatorzy zapewnią im zakwaterowanie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży

ZGŁASZANIE PRAC

 

Zgłaszanie doniesień naukowych

Uczestnicy XXVII  Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 28 czerwca 2024 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej kongresu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.


Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 19 lipca 2024 roku.

  • Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:
  1. Wstęp;
  2. Materiał i metody;
  3. Wyniki;
  4. Omówienie;
  5. Ewentualne piśmiennictwo.
  • Nagłówek powinien zawierać:
  1. Tytuł streszczenia;
  2. Imiona i nazwiska autorów;
  3. Afiliacje autorów z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia prac będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.kongres.ptok.pl.

ZGŁASZANIE PRAC

Copyrights © 2024 Via Medica